Йога термини

Авидйа - незнание невежество

Авастха- Състояние на съзнанието

Агнисарадхаути - пречистване чрез огъня на телесната топлина (агни) - виж наули

Агни - Огън или храносмилателна способност

Адвайа /адвайта/ - единствена върховна реалност. Според индийската материалистическа философия, това е материята (пракрити), а според религиозно - идеалистическата - универсалния дух (Брахман), чиято изява е индивидуалния ум (атман)

Аджна чакра - Нервен сплит,разположен между веждите

Адити - в по-раните ведически текстове се тълкува като качествено неопределено начало, а в по-късните, като майка на боговете

Адхама - Най-нисшият, най лошият

Акаша - Небето, етерът (разглеждан като петият първоелемент), свободно пространство

Аклища - непредизвикано от нещо

Алабдха бхумикатва - Неуспех да постигнеш стабилност или постоянство в практиката, усещане, че не е възможно да видиш реалността.

Аламбуша нади - Име на едно от надитата, които са тръбовидни органи на финото тяло, през които тече енергия. За Аламбуша се казва, че свързва устата с ануса.

Алася - Мързел, леност, апатия

Аманаскатва - Целта на Йога е постепенно умът и интелектът да се пречистят и възвисят. Когато се случват колебания външно и вътрешно, се прахосва умствена и интелектуална енергия. Когато въ­трешните или емоционалните резки промени на ума са успокоени, преживяваното състояние е манолая (манас = ум; лая = потапяне), в кое­то умът е свободен от колебания, разтваря се и се влива в Аза, подобно на река в морето, сли­ване на самоличността на емоционалното ниво. Когато интелектът е пълновластен и не позво­лява на нахлуващите мисли да го разстройват, преживяваното състояние е на аманаскатва, да бъдеш без органа на желания или мисли. Това е състояние на интелектуална яснота (ама­наскатва = състояние (тва) да бъдеш без орга­на на желания или мисли (аманаска).

Ананда - Щастие, радост, блаженство

Анандамая коша-  Обвивката (коша) на радостта (ананда), обви­ваща душата.

Анахата чакра -Нервният сплит, разположен в сърдечната об­ласт.

Анна - Храна (изобщо). Също храната като предста­вляваща най-нисшата форма, в която е проябе-на Върховната Душа.

Аннамая коша - Грубоматериалното тяло, стхула (грубата) шарира (рамка), което е поддържано от храна­та и което е външното одеяние или обвивка на душата. То също е материалният свят, най-гру­бата или най-висшата форма, в която се смята, че Брахма е проявил себе си в земно съществу­вание.

Анавастхитатва - Непостоянство в практиката, чувството, че не е необходимо да се продължава, тъй като канди­датът мисли, че е постигнал най-висшето със­тояние на самадхи.

Анахара - постене. Но още древните адепти съветват да се избягва много често постене

Антара - Вътре; вътрешен.


Антара кумбхака - Задържане на дишането след пълно вдишване

Антаратма - Най-вътрешният дух или душа; вроденият върховен дух или душа, обитаваща в сърцето на човека.


Антахкарана - Сърцето, душата, местонахождението на мислите и чувствата, мисловната способност, ум, съзнание (анта = последна или крайна точка, предел; карана = сетивен орган, инструмент или средство за действие).

Анубхавика джнана - Знание (=джнана), добито от опит ( = анубха-ва).

Анулома - Ану означава с, по или свързан. Анулолш значи „по козината" (лома), по жилките, по течението, редовен. В естествения ред на нещата.

Анулома пранаяма - В Анулома пранаяма вдишването е през двете ноздри, а издишването се прави през едната ноздра, с редуване.

Анусандхана - Внимателно разглеждане, изследване; също подходяща връзка.

Ап - Вода, един от петте първоелемента.

Апана ваю - Един от видовете жизнен въздух, който се движи в долната част на корема и контролира отделителната функция.

Апариграха - Освободеност от желанието да трупаш и събираш.

Арамбхавастха - Състоянието ( = авастха) на започване ( = арамбха).

Арджуна - Принц от рода ПаНдава, могъщият стрелец с лък и герой на епоса Махабхарата.


Ароха - Изкачване, възлизане, издигане.

Артха - Значение, смисъл, важност. Също богатство като една от целите на живота.

Артха бхаванам - Чувство на преданост или вяра (бхавана), възникваща като резултат от размишление върху смисъла (артха) на някоя мантра или име на Бога.

Асана - Поза, третият етап на Йога.

Асат - Несъществуващ, нереален.

Асмита - Егоизъм. Една от основните форми на страданията (клеши), тълкувани и като вродени психически дадености

Астея - Некрадене.

Аспхурана - Прекратяване на треперенето, което се поражда при някой йогически практики. Няма отрицателни последици и се разглежда като един от начините обективирането на определени постигнати успехи.

Асмита - егоизъм - една от основните форми на страданията (клеши)

Атиджагара - Недоспиване.

Атита - Минало.

Атйахара - Буквално- преяждане, което е пречка за успешната йогийска практика.

Атха - Сега, ето, ето сега.

Ахимса - Ненавреждане, ненасилие, въздържане, Ахимса е част от принципите на Яма. Неговата същност е ненасилие (ненавреждане) чрез мисли, действия и думи.

Аспхурана

 Допълнителна информация