Петте елемента

Петте първоелемента са земя, вода, огън, въздух и етер. Те представят твърдите, течните, лъчистите, газообразните и етеричните форми на материята, които изграждат външния свят на опита, включително физическото тяло. Сетивните органи и органи на действието изпълняват чрез тях съответно своите възприемателни и действени роли.

Все пак елементите като принципи на плътността се прилагат към всички посредници и имат своите действия, свързани с ума, както и с жизнената сила. Земята, от една страна, е абсолютно плътен посредник, който не позволява видими движения. От друга страна, етерът е абсолютно фин или възприемащ посредник, който позволява съвършена свобода на движенията. Между тези два полюса са всички възможни степени на плътност, даващи възможност за реализиране на пълния диапазон от преживявания и за проявяването на всички идеи. Самите пет елемента са също манифестации на идеите.Те са различни плътности или полета на изразяване на различни идеи:

1)ЗЕМЯТА манифестира идеята за плътността или стабилността, оказвайки съпротивление при действие.

2)ВОДАТА манифестира идеята за течливостта или течението, което осигурява условия за живот.

3)ОГЪНЯТ манифестира идеята за светлината, осигуряваща възможност за възприятие и за придвижване от място на място.

4)ВЪЗДУХЪТ манифестира идеята за финото движение,проявявайки идеите за насоченост, скорост и промяна и давайки основа на мисълта.

5) ЕТЕРЪТ манифестира идеята за връзката, като дава възможност за взаимообмен между материалните посредници, общуване и самоизразяване.С други думи, етерът манифестира идеята за пространството, въздухът - за времето, огънят - за светлината, водата -за живота, земята - за формата. Подобно на различните линии и цветове, с които борави художникът, те са различните посредници, необходими на Космическия Интелект, за да изрази себе си.

Петте елемента могат да означават не само своите груби форми, но и тънките и каузални форми, техните сетивни съответствия и основополагащи представи, което позволява на елементите да обхващат всички сили на манифестирането на душата, ума и тялото. По този начин петте елемента са модел за всички субстанции във вселената. Понякога Пракрити бива разглеждана като състояща се от петте елемента, като Пуруша или Атман е шестият елемент, елементът на чистото съзнание.

Допълнителна информация